vyhledá, kriticky posoudí a sdílí informace a další obsah, k tomu volí etické postupy, způsoby a prostředky odpovídající konkrétní situaci

JJK-CJL-001-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vyhledá informace v tištěných i elektronických zdrojích a ověřuje jejich pravdivost, dokáže odlišit fakta od názorů a odhalovat manipulaci v reklamních nebo publicistických textech. Získané informace sdílí a prezentuje s ohledem na konkrétní komunikační situaci a na posluchače nebo čtenáře.

Vyhledávání a ověřování informací je zásadní dovednost, která žákům umožňuje orientovat se v současném světě. Pomáhá jim odlišovat fakta od názorů, umožňuje jim vnímat, kam směřuje vývoj společnosti, zda podléhají populismu nebo zda chrání demokracii.

S využíváním digitálních technologií narůstá nutnost respektovat autorská práva a potřeba vnímat, které informace a jak předáváme dál.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyhledá informaci v tištěných i elektronických zdrojích, ověří její pravdivost srovnáním s jinými zdroji, posoudí důvěryhodnost zdroje, odhalí manipulaci, odliší fakt od názoru
  • vysvětlí, jakým způsobem ovlivňují vyhledávací algoritmy, popř. způsob prezentování informací (např. citově zabarvená slova, titulky, výběr a pořadí zpráv) získávání informací
  • ukládá si získané informace (písemně, do textového editoru, do připravované prezentace podle svých preferencí), odkazuje na zdroje informací (např. s pomocí citačních generátorů)
  • sdílí, prezentuje informace s ohledem na situaci a na posluchače nebo čtenáře

Očekávané výsledky učení