sestaví jednodenní i dlouhodobý jídelníček na základě výživových doporučení, která aplikuje vzhledem k potřebám organismu

CZB-VZB-002-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

V očekávaném výsledku učení jsou postupně rozvíjeny dovednosti podporující správné nutriční chování žáků, zejména dovednosti vedoucí k dodržování stravovacího a pitného režimu a umožňující sestavování jídelníčku na kratší či delší období, který odpovídá výživovým doporučením odborníků. Na základě porozumění souvislostem mezi výživovým chováním a neinfekčními degenerativními nemocemi, výživovým chováním a alimentárními nákazami aplikují žáci výživová doporučení při sestavování jídelníčku, a to vzhledem k potřebám organismu v oblasti fyzické, psychické i sociální. Konfrontují vlastní nutriční chování s názory odborníků, s informacemi, které jsou prezentovány v médiích. Na základě osvojených poznatků o funkci jednotlivých živin v organismu a o obsahu živin v potravinách vyvozují možný vliv konzumace jednotlivých potravin na zdraví. Uvádějí argumenty, proč je důležité sledovat, které potraviny a nápoje zařazujeme do jídelníčku a v jakém denním množství, a projevují ochotu se problematikou výživy zabývat.

Výchova ke správné výživě je do základního vzdělávání zařazená jako klíčový okruh naplňující cíle výchovy ke zdraví a bezpečí. Výživa je jedním z dominantních faktorů podmiňujících výskyt chorob vázaných na životní styl (zejména kardiovaskulární choroby na aterosklerotickém podkladě, diabetes II. typu, metabolický syndrom, obezita, nádorová onemocnění, zejména tlustého střeva a konečníku atd.). Naše stravovací zvyklosti mnohdy neodpovídají požadavkům správné výživy. Je proto žádoucí rozvíjet dovednosti žáků, které jim umožní sestavovat vhodný jídelníček. Vedení žáků ke kritickým diskusím o způsobu stravování, k argumentaci o možné podpoře zdraví vhodnou výživou rozvíjí jejich zdravotní gramotnost.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • určí, které potraviny prospívají zdraví a které mohou být pro zdraví rizikové, a to z hlediska složení, množství i frekvence konzumace
 • posoudí vhodnost základních potravin a potravinářských výrobků pro zařazení do jídelníčku
 • uvede do souvislostí činnost jednotlivých částí trávicí soustavy a složení přijímané stravy
 • preferuje při sestavování jídelníčku potraviny s vhodným obsahem živin
 • posoudí návrhy jídelníčků vzhledem k zásadám správné výživy
 • zdůvodní potřebu dodržovat správný stravovací a pitný režim
 • zhodnotí vlastní způsob stravování vzhledem k aktuálním výživovým doporučením
 • objasní zdravotní rizika spojená s nedostatečným příjmem ovoce, zeleniny, vlákniny
 • vysvětlí zdravotní rizika spojená s nadbytečným příjmem tuků, cukru a soli
 • argumentuje ve smyslu doporučení odborníků k potřebným změnám ve způsobu stravování i kulinářské úpravě pokrmů
 • propojuje informace o obsahu živin a dalších látek v potravinách s možnými důsledky konzumace těchto potravin na zdravotní stav
 • sestaví jídelníček na jeden a více dnů a zdůvodní jeho složení z hlediska potřeb organismu

Očekávané výsledky učení