posoudí kvalitu a přínos potravin z hlediska vyváženého obsahu základních živin a aditiv

CAP-CHE-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem očekávaného výstupu je seznámení žáků s látkami, které jsou v potravinách přirozeně obsažené nebo uměle dodané pro zkvalitnění chuti, vůně a vzhledu nebo prodloužení jejich trvanlivosti. Postupně se žáci seznámí s významnými skupinami látek i s vybranými konkrétními zástupci těchto skupin, jejich vlastnostmi, významem i riziky jejich nadměrného nebo podlimitního příjmu. Z praktického hlediska očekávaný výstup směřuje k osvojení dovednosti kriticky posoudit kvalitu potravin a na základě relevantních informací vědomě rozhodovat o tom, co zařadit do svého jídelníčku a co raději vynechat jak z hlediska vlastního zdraví, tak z hlediska udržitelného chování k přírodě. Pro dosažení očekávaného výstupu se nabízí využít mimo jiné prvky projektové nebo badatelsky orientované výuky, zároveň je tu prostor pro integrovanou tematickou výuku.

Tento výstup související s Výchovou ke zdraví využívá pro žáky silný kontext vlastní potravy. Oproti pouhému přehledu složení potravy Chemie nabízí vhled prostřednictvím jemnějšího dělení potravin podle jejich chemického složení.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenuje skupiny látek a jejich konkrétní příklady obsažené v potravinách přirozeně nebo uměle dodané
  • u jednotlivých složek potravy uvede význam pro život a zdraví člověka, rizika jejich nadbytku nebo nedostatku
  • porovná základní a alternativní zdroje bílkovin, sacharidů a tuků a zhodnotí jejich konzumaci z hlediska přínosu pro vlastní organismus z hlediska udržitelnosti
  • s využitím pojmové mapy vysvětlí vliv nadbytku a nedostatku tuků, sacharidů, bílkovin a vitaminů na zdraví člověka
  • zhodnotí dopady GMO na organismy a životní prostředí
  • s využitím pojmové mapy vysvětlí vliv nadbytku a nedostatku tuků, sacharidů, bílkovin a vitaminů na zdraví člověka
  • orientuje se v údajích uvedených na etiketách běžných potravin (energetická hodnota, obsah živin a aditiv)
  • posoudí význam využívání aditiv (barviva, konzervanty apod.) používaných v potravinářství

Očekávané výsledky učení