kriticky hodnotí volbu drogistických produktů pro vlastní použití

CAP-CHE-001-ZV9-005
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Dosahování cíle, kde žák kriticky hodnotí volbu drogistických produktů pro vlastní použití, je podporováno různými výukovými metodami. Žáci se věnují analýze složení výrobků, čtení etiket, a porovnávání ingrediencí. Diskuse o etických a zdravotních aspektech těchto produktů rozvíjejí jejich schopnost kritického myšlení. Určitě by žáci měli provádět jednoduché experimenty s produkty. Realizací samostatné práce, průzkumů na internetu a čtení recenzí umožňují žákům shromažďovat informace a posuzovat výrobky. Takovým komplexním přístupem se nejen podporuje schopnost volby vhodných produktů z hlediska udržitelnosti, ceny a efektivity.

 

Důkazy o učení pro popis ilustrace:

  • orientuje se na obalu výrobku ve složení – složky jsou řazení dle četnosti zastoupení, některé jsou zapsány vzorcem, jiné názvem (chemickým, obchodním), často anglicky 
  • s pomocí databází chemických látek (třeba https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/) vyhledá funkci dané složky, případně její zdravotní rizika 
  • vytvoří plakát (pomocí elektronických nástrojů, př. Canva, PowerPoint…), na kterém provede rozbor drogistického výrobku, která často používá (zubní pasta, sprchový gel…) 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

S pomocí následující ho zadáníkritérií hodnocení vytvořte plakát na drogistický výrobek. 

Zadaní: 

Vytvořte plakát, který bude chemickým rozborem složek výrobku, který často používáte - zubní pasty, sprchového gelu/šamponu nebo krému na ruce. Výrobek by měl mít alespoň 15 složek ve složení, u každé napsat jednotně vzorec a funkci, alespoň u pěti z nich uvést zdravotní riziko při (nadměrném) použití/požití. Proč ve výrobku složka je, často stačí jediné slovo nebo pojem, někdy je potřeba delší vysvětlení. Formát A3, elektronicky (Canva, PowerPoint), odevzdat jako pdf. 

 

Kritéria hodnocení: (využijte jako checklist před odevzdáním i pro případné vzájemné hodnocení před odevzdáním) 

 

Hlavička posteru a formát  
 
Jeden nebo více požadavků není splněn. Hlavička posteru obsahuje: datum vytvoření, jméno autora, třídu, povinně formát A3; odevzdáno včas. Odevzdaný soubor je pojmenován kosmetika_příjmení (třeba hnojiva_Novák) a je ve formátu pdf.  
Grafická složka  
 
Poster není zcela vhodně graficky ztvárněn, prostor je nevhodně využit. Zvýraznění odvádí čtenářovu pozornost. Poster je graficky přehledný a vhodně pro čtenáře uspořádaný.  
Překlepy, přítomnost fotografie obalu a formátování  
 
Poster obsahuje mnoho překlepů a gramatických nesrovnalostí (Oxid Manganičitý, Velká Písmena a podobně) případně není přítomno foto obalu. Formátování dokumentu je nevyhovující.  V posteru je několik překlepů a nesrovnalostí nebo na není vidět složení výrobku nebo ve formátování dokumentu jsou chyby. Poster je bez překlepů, gramatických chyb a je opatřen fotografií/obrázkem obalu. Obal je umístěn tak, aby bylo vidět složení. Práce je vhodně naformátována – překlepy, Velká Písmena…  
Zápis názvů složek  
 
Chybí chemické názvy složek. Chemické názvy složek jsou uvedeny nekompletně názvy jsou uvedeny několika fonty písma a různými jazyky, případně s dalšími drobnými chybami. (chlorid sodný vs sodium bicarbonate) Chemické názvy složek jsou uvedeny, některé chybí a není vysvětleno proč nebo jsou názvy nekonsistentní (čj vs aj apod.) Chemické názvy všech složek jsou uvedeny jednotně (jedním písma, jedním jazykem. U neuvedených názvů je vysvětleno, proč nemohou být uvedeny.  
Analýza funkce složek  
 
Analýza funkce složek chybí. 

Funkce složek jsou uvedeny nekompletně s častými chybami.  

 

Funkce složek jsou uvedeny nekompletně s drobnými chybami. Některé chybí a není vysvětleno proč nebo je popis funkcí nekonsistentní. Funkce složek jsou uvedeny jednotně (jedním písma, jedním jazykem.) U neuvedených je vysvětleno, proč nemohou být uvedeny.  
Analýza zdravotních rizik  
 
Analýza zdravotních rizik zcela chybí.  Analýza zdravotních rizik je nekompletní nebo nekonzistentní nebo u malého počtu složek. V posteru je přehledně alespoň u pěti složek pospáno, jaká zdravotní rizika hrozí při (nadměrném) požití/použití  
Přehled literatury a zdrojů 
-4 -2 
Převzaté údaje nejsou ocitovány. Citace jsou uvedeny v nesprávném tvaru – chybí datum, konkrétní adresa webové stránky, případně nejsou jednotné.  Cizí poznatky (teorie), obrázky, … jsou řádnějednotně ocitovány. Obzvláště pozor na citování online zdrojů: www.wikipedia.cz opravdu NESTAČÍ! Je nutné uvést celou adresu a i datum citování.