porovná rozdíly mezi minulostí a současností v různých civilizačních oblastech s využitím různorodých zdrojů

CAS-DEJ-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Pro orientaci v minulosti i současnosti je nezbytné, aby žák rozlišoval, jak lidé dříve žili, co zůstává v jejich životech stejné, co se mění a jaký je charakter historické změny. Žák se zároveň učí, že současné životy lidí v různých regionech světa jsou kulturně historicky podmíněné (např. antikou, renesancí, modernizací v 19. století). Trvání a změna jsou vzájemně provázané. Aby žák porozuměl složitým historickým procesům, pomáhá mu k orientaci periodizace podle významných mezníků. Současně by měl žák porozumět tomu, že důležité změny se zpravidla neodehrávají revolučně na základě politického rozhodnutí, ale mají dlouhé trvání a různou dynamiku (např. ženská emancipace probíhá jiným tempem v západní i střední Evropě nebo v zemích tradicionalistického výkladu islámu). Tuto schopnost rozvíjí s využitím zdrojů, které volí vyučující s ohledem na potřeby žáků a aktuální podmínky školy (např. zkoumají se dějiny regionu, kde probíhá významný konflikt, nebo se výuka věnuje historii země, ze které migrovaly rodiny žáků).

Očekávaný výsledek učení rozvíjí porozumění oborovému konceptu trvání a změny, který je součástí historické gramotnosti. Žák si osvojuje zásady periodizace historického vývoje, které mu umožní nacházet logiku ve složitých historických procesech.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se se zdroji poznání o dějinách vybraného regionu světa; zdroje mají různou povahu – žák nevyužívá pouze shrnující učebnicový text, ale i umělecká díla, fotografie budov, chrámů a náboženských předmětů, mapy a plány měst, audiovizuální pomůcky apod.
  • identifikuje rozdíly mezi minulostí a současností podle stanovených ukazatelů (např. vztah k životnímu prostředí, rozvrstvení společnosti a organizace politického života, životní styl, náboženství a hodnoty) 
  • odliší, co se změnilo a co zůstává stejné, využívá k tomu pomůcky (např. sestaví srovnávací tabulku) 
  • domýšlí a diskutuje se spolužáky a učitelem, proč se životy lidí změnily a jakou povahu tato změna má (např. klima, úroveň dosaženého technologického a vědeckého poznání, organizace a rozvrstvení společnosti)  
  • změny charakterizuje a vysloví podloženou domněnku, proč se životy lidí v minulosti lišily, zda změny probíhaly stejnou rychlostí v různých regionech nebo společenských vrstvách, co zůstalo stejné a proč 

Očekávané výsledky učení