posoudí možnosti rozvoje různých typů sídel na základě porozumění jejich geografické poloze, funkcím a struktuře

GEO-GEO-002-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

OVU je zaměřený na porozumění tomu, proč existují sídla různé velikosti a funkcí (nejen v Česku), jak geografická poloha a další faktory ovlivňují vývoj a vnitřní strukturu sídel a jakým způsobem a proč stát (na příkladu Česka) vývoj sídel a jejich zázemí do určité míry koriguje. OVU tak v sobě integruje hlubší poznání prostorového rozložení různých sídel v regionech, vnitřní struktury sídel podle převažující funkce (obchodní a historické centrum, průmyslová zóna, rekreační oblast, rezidenční části města, dopravní infrastruktura atp.) a jejich vývoje v čase včetně vývoje budoucího. OVU také zahrnuje základní porozumění rozvoje sídel, a to na příkladu vlastní obce žáka.

Porozumění tomu, jak geografická poloha a další faktory ovlivňují vývoj a vnitřní strukturu sídel a jakým způsobem a proč stát (na příkladu Česka) vývoj sídel a jejich zázemí do určité míry koriguje (obdobně místní samosprávy korigují vnitřní strukturu sídel), je předpokladem pro uvážlivý a informovaný postoj jedince k této problematice, využitelný v mnoha povoláních i v roli občana. OVU mimo jiné rozvíjí porozumění potřebě uvážlivého územního plánování rozvoje sídel a sídelní soustavy.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • uvede hlavní geografické charakteristiky, pomocí kterých lze popsat stav a typ sídel
 • definuje globální město a lokalizuje celosvětově významné sídelní aglomerace
 • vysvětlí procesy urbanizace a suburbanizace a na příkladech doloží jejich příčiny a důsledky
 • na příkladu vybrané dvojice uvádí rozdíly mezi velkoměsty vyspělého a rozvojového světa, zná příklady problémů života v těchto městech
 • na příkladech demonstruje rozdíly mezi sídlem venkovského a městského typu, popisuje jejich různé funkce, vnitřní strukturu (funkční využití ploch) a vliv jejich geografické polohy na budoucí rozvoj
 • zdůvodní optimální lokalizaci různých funkcí v rámci obce svého bydliště, své návrhy porovná s územním plánem a k rozdílům vyhledá vysvětlení
 • na příkladech prokáže, proč se sídla v příhodné geografické poloze zpravidla rozvíjejí úspěšněji než sídla v nevýhodné poloze
 • vyhledá příklady nástrojů, jak lze rozvoj sídel a regionů příznivě ovlivnit
 • srovnáním sídla/regionu svého bydliště s jiným sídlem posoudí možnosti úspěšného rozvoje svého bydliště a identifikuje problémy, kterými může být zasaženo

Očekávané výsledky učení