změří vybrané fyzikální veličiny, vyjádří je ve vhodných jednotkách a odhadne chyby (nejistoty) měření; výsledek měření prezentuje v číselné i grafické podobě

CAP-FYZ-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem OVU je seznámení se s některými fyzikálními veličinami a způsoby jejich měření. Současně se žák učí své výsledky prezentovat, a to i v grafické podobě.

Fyzikální veličiny jsou nezbytnou součástí kvantitativního popisu světa kolem nás, fyzikální poznání se bez nich tedy neobejde. S mnohými fyzikálními veličinami mají žáci zkušenost z běžného života. Součástí měření je i nutnost volby vhodného měřidla a diskuse o přesnosti měření. Stejně tak je nezbytné, aby se žáci naučili vytvářet grafy závislosti dvou veličin (např. časové závislosti nějaké veličiny). Dovednost vytvářet a číst grafy žáci využijí i v mnoha dalších oblastech, nejen ve fyzice (například časový vývoj cen, vývoj epidemie).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s označením běžných fyzikálních veličin a jejich jednotkami
  • změří vhodnými měřidly rozměry, objem a hmotnost těles, vzdálenost, teplotu a časový interval
  • odhadne hodnoty vybraných veličin v konkrétní situaci (např. rozměr stolu, hmotnost penálu); ví, že každé měření je zatížené chybou (nejistotou), a umí ji v konkrétní situaci odhadnout
  • vybrané vlastní měření týkající se vzájemné závislosti dvou veličin zpracuje i graficky (např. závislost teploty na čase); graf může vytvořit na papíře i s využitím tabulkového editoru

Očekávané výsledky učení