zdůvodní význam odpovědného sexuálního chování pro zdraví a bezpečí člověka, navrhne a aplikuje postupy ochrany reprodukčního a sexuálního zdraví

CZB-VZB-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Výchova k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví je pojímána komplexně s přesahem bio-psycho-sociálních aspektů a se zacílením na rozvíjení znalostí, dovedností a postojů žáků. Žáci charakterizují lidskou sexualitu jako kombinaci biologické a psychosociální složky osobnosti. V rámci výuky je k tématu přistupováno senzitivně, korektně, s využíváním aktuálních vědeckých poznatků z mnoha oborů a výrazným etickým aspektem.

Problematika sexuálního a reprodukčního zdraví a lidské sexuality je jednou ze stěžejních oblastí témat výchovy ke zdraví a bezpečí. Důvodem pro implementaci této problematiky do systému výchovy a vzdělávání je řada skutečností vyplývajících z výsledků mnoha výzkumných studií i statistických faktů vztahujících se k dílčím aspektům lidské sexuality (zejména jde o problematiku výskytu pohlavně přenosných nemocí včetně HIV/AIDS, využívání antikoncepčních metod, rizikového sexuálního chování, genderové a sexuální identity, sexuální kriminality, pornografie, nevhodného i nekonsenzuálního chování souvisejícího se sexualitou ve fyzickém i digitálním prostředí).

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • charakterizuje lidskou sexualitu jako kombinaci biologické a psychosociální složky osobnosti (uvede význam vůle, rozumu, citu a pudu v sexualitě)
 • vysvětlí stavbu a funkci reprodukční soustavy
 • používá správnou terminologii v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím
 • pojmenuje a vysvětlí možné vnější a vnitřní vlivy ohrožující sexuální a reprodukční zdraví, hlavní faktory, které ovlivňují plodnost žen a mužů
 • navrhne postupy ochrany sexuálního a reprodukčního zdraví
 • zdůvodní význam odpovědného sexuálního chování ve vztahu k sobě samému i ostatním (ochrana před pohlavně přenosnými nemocemi včetně HIV/AIDS, neplánovaným početím, nekonsenzuálním chováním aj.)
 • orientuje se v metodách antikoncepce
 • diskutuje v návaznosti na modelové situace o problematice předčasného a pozdního rodičovství
 • rozhodne na modelových příkladech o vhodném řešení vzniklých rizikových situací v oblasti reprodukčního zdraví a lidské sexuality
 • diskutuje o souvislostech mezi sexuálním a reprodukčním chováním a možnou životní perspektivou

Očekávané výsledky učení