vysvětlí význam bezpečného chování při styku s hořlavými látkami a zábavní pyrotechnikou, aplikuje pravidla protipožární ochrany v modelových situacích

CJS-CJS-005-ZV5-028
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • uvede příklady, jak může vzniknout oheň doma i v přírodě
  • předvede v modelové situaci, jak se chovat, aby nezpůsobil požár

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky

Vytvořte přehled situací, ve kterých může hrozit zvýšené nebezpečí požáru, a to jak v domácnosti, tak i v přírodě. Uvažujte, jak riziko ovlivňují přírodní vlivy (horko, sucho), jak činnost člověka (používání ohně v domácnosti, elektrické přístroje, používání hořlavých látek apod. U každé situace popište, za jakých okolností může dojít k požáru a jaká učinit opatření, aby k požáru nedošlo. 

Chování, jak předejít požáru ve vybraných situacích, předveďte v modelové situaci. 

Popis ověřování

Úloha ověřuje dovednosti žáka aplikovat metody prevence požárů v konkrétních rizikových situacích. Žáci společně vytvoří přehled – například v podobě pojmové mapy, v níž zachytí konkrétní situace rizikové z hlediska požární bezpečnosti. Jednotlivě či ve skupinách sdílejí svá doporučení, jak za daných okolností je možné požárům předcházet.