zhodnotí aktuální úroveň svých jazykových a komunikačních znalostí a dovedností s ohledem na své další jazykové vzdělávání

JJK-CJL-001-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Žák s využitím výsledků vlastního učení a formativní zpětné vazby popíše úroveň svých jazykových a komunikačních znalostí a dovedností, vztáhne své hodnocení k očekávaným výsledkům učení, aniž by podceňoval nebo přeceňoval svůj výkon. Navrhne další postup ve vlastním jazykovém a komunikačním vzdělávání tak, aby byl tento postup dosažitelný za dané časové období, měřitelný a ověřitelný. Tento výstup vede žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní (celoživotní) učení a současně poskytuje prostor pro navození realistického vnímání sebe sama, svého učení a výsledků práce (jedna ze základních podmínek rozvoje wellbeingu).

Jazyková komunikace je předmětem, ale také nástrojem učení ve všech vzdělávacích oblastech a oborech. V tomto výstupu se propojují funkce předmětu a nástroje, žák se vyjadřuje jazykem o svém učení v oboru českého jazyka. Je veden k převzetí odpovědnosti za vlastní učení, hodnotí své výsledky a zároveň formuluje předpoklady pro další postup.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše na základě výsledků učení svoji aktuální úroveň osvojení jazykových a komunikačních znalostí a dovedností
  • interpretuje své reakce a pocity a sdílí je v komunikaci
  • s využitím sebehodnocení a formativní zpětné vazby navrhne následné kroky ke zlepšení dílčích výsledků učení
  • s časovým odstupem ověří dosažení předem stanovených cílů a na základě systematické a dlouhodobé autoevaluace si vytváří realistický obraz o vlastním učení
  • nepodceňuje ani nepřeceňuje své výsledky, své závěry srozumitelně formuluje a komunikuje o nich

Očekávané výsledky učení