vysvětlí vztah mezi pohyby litosférických desek a vznikem a přeměnou hornin na základě studia informačních zdrojů a vlastního modelování

CAP-PRI-005-ZV9-018
divider

Popis a zdůvodnění

Důraz je kladen na pochopení významu deskové tektoniky a horninového cyklu pro utváření vnitřní a vnější geologické stavby Země, formování hornin a výskyt geologických jevů, jako jsou zemětřesení a vulkanismus.

Teorie deskové tektoniky je klíčová pro žákovo porozumění geologickému vývoji planety Země a jeho důsledků včetně současného uspořádání kontinentů a oceánů. Horninový cyklus odráží dynamiku planety Země, a umožnuje tak žákovi pochopit vzájemnou interakci jednotlivých sfér Země (litosféry, hydrosféry a atmosféry) pro utváření horninové stavby a geologických struktur uvnitř i na povrchu Země.

Porozumění horninovému cyklu a principu toku energie na Zemi je stěžejní pro fungování dynamiky planety Země. OVU umožňuje využívat mezioborové poznatky a rozvíjí nadoborovou dovednost tvorby a prezentování konceptuálních, a/nebo fyzických modelů (např. schéma, fyzický model, animace).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zapojuje se do diskuse o příčinách změn rozložení kontinentů a oceánů v čase a vzniku různých geologických jevů na povrchu i pod povrchem (pohoří, sopečná činnost, zemětřesení, vývěry minerálních vod, vznik jeskyní, skalních měst apod.)
  • s využitím různých informačních zdrojů (včetně digitálních animací) a z vlastních znalostí a zkušeností žák odvozuje, jaké pochody vedly ke vzniku různých geologických jevů
  • rozlišuje, které pochody souvisejí s vnitřní dynamikou Země – deskovou tektonikou (např. sopečná činnost, zemětřesení, vrásnění, vznik pohoří) a které s vnější dynamikou (např. zvětrávání, přenos horninového materiálu a jeho usazování)
  • s využitím dostupných informačních zdrojů (např. mapa litosférických desek, animace jejich pohybů) a realizací jednoduchých pokusů (např. simulace konvekčního/tepelného proudění v zemském plášti) odvodí princip mechanismu pohybu litosférických desek
  • na modelu znázorní dílčí geologický jev vyvolaný působením deskové tektoniky (např. model vzniku pohoří, sopky, zemětřesení) a geologický jev vyvolaný působením vnějších geologických pochodů (např. vznik jeskyně, skalního města)
  • diskutuje, jaké horniny a minerály se mohou vyskytovat v souvislosti s různými geologickými pochody, odvozuje možné způsoby jejich vzniku a vytvoří model horninového cyklu (schéma, fyzický model, animace apod.)
  • na modelu vysvětlí průběh vzniku a přeměny hornin a tok energie, která pohání vnitřní a vnější geologické procesy horninového cyklu
  • odvodí, jaké důsledky může mít desková tektonika a další geologické procesy na změny v atmosféře (klima), hydrosféře (rozmístění oceánů a oceánské proudění) i biosféře (např. migrace, biodiverzita)

Očekávané výsledky učení