uvědomuje si důležitost ověřování informací

KRP-KRP-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • organizuji exkurze, přírodní vycházky, pozorování živých organismů a provádím s žáky různé experimenty 
 • umožňuji využívat prostředky digitální techniky za účelem ověřování zdrojů a poskytuji zpětnou vazbu 
 • využívám reálné příklady tvrzení na základě ověřených dat, nebo vlastního názoru a podporuji následnou diskuzi žáků 
 • vedu žáky ke schopnosti rozkládat komplexní informace na menší části pomocí poznámek, grafů, tabulek či diagramů 
 • využívám myšlenkové mapy k lepšímu porozumění celkové struktury a důležitosti jednotlivých informací 
 • povzbuzuji žáky, aby uváděli důvody pro svá tvrzení a argumentovali na základě relevantních důkazů a informací 
 • využívám her s užití rolí, ve kterých mohou žáci lépe porozumět různým perspektivám a motivacím, které mohou ovlivnit důležitost informace 

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: práce s informacemi - data, zdroje, informace - poznání

 • pracuje se základními termíny a pojmy a rozumí jim 
 • poznává okolní svět na základě pozorování a prožívání 
 • v modelových situacích pracuje s daty, zdroji, informacemi 
 • rozlišuje méně a více relevantní informace a jejich zdroje  
 • rozliší, co je fakt a co názor 

komponenta: kritické myšlení

 • rozkládá jednotlivé informace na menší části 
 • vyhodnocuje, které informace jsou důležité 
 • vyhledává aktuální informace a zdroje 
 • uvede důvody pro svá tvrzení 

komponenta: hodnocení informací a zdrojů dat

 • rozlišuje význam informace vzhledem ke zdroji  
 • odliší podstatné informace od nepodstatných 

Očekávané výsledky učení