analyzuje a interpretuje dostupná data o složení vzduchu v ČR i ve svém okolí

CAP-CHE-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem výstupu je seznámení žáků se složením vzduchu včetně jeho změn vlivem činnosti člověka. Výstup na žákům blízkém tématu přirozeně, v kontextu zavádí oborové pojmy chemicky čistá látka, sloučenina, směs, roztok, prvek a molekula. Základní učivo obsahuje i jednotlivé složky vzduchu až do úrovně molekul a prvků.

Na tomto základě se žáci seznamují s hodnotami naměřenými z různých zdrojů, technikami měření, významem měření i smyslem uváděných hodnot. Přirozeně tak uplatňují i práci s velkými daty.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše rozdíly ve složení vzduchu v různých prostředích
  • na příkladech z reálného života vysvětlí základní vlastnosti plynů (hustota vzduchu v závislosti na teplotě, rozdíly hustoty běžných plynů, zkapalňování plynů)
  • zhodnotí účel měření kvality vzduchu v různých místech

Očekávané výsledky učení