tvoří podle zadání, své fantazie, hudebního či rytmického doprovodu varianty jednoduchých pohybových dovedností

CZB-TEV-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV 

- využívá dostupné (doporučené) upravené didaktické a sportovní pomůcky přizpůsobené pro jeho optimální zapojení do pohybových činností při tvoření různých variant pohybových dovedností podle zadání, své fantazie, hudebního a rytmického doprovodu, řešení pohybového úkolu 

Smyslem pohybových dovedností není jejich provádění ve stále stejné podobě, ale i vytváření variant pohybu přizpůsobených konkrétním záměrům, praktickým situacím, náladám, hudebnímu doprovodu, herní a soutěžní taktice, nebo jen prováděné pro radost z pohybu. S tvořivostí souvisí i řešení konkrétních praktických pohybových úkolů při různých činnostech a v různém prostředí. 

Jednou z hlavních motivací pro vztah k pohybu a zvládání pohybových činností je i utváření variant osvojených pohybových dovedností a jejich využití v praktických činnostech (pro radost, v souladu s pohybovým záměrem, s hudbou, herním či soutěžním cílem atd.). Schopnost měnit a přizpůsobovat pohybové dovednosti je základem i pro četné praktické činnosti, bezpečný pohyb v přírodě, řešení pohybových úkolů atd. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zvládá základní osvojované pohybové dovednosti
  • vytváří varianty pohybových dovedností samostatně nebo ve spolupráci s ostatními žáky 
  • vytváří varianty pohybových dovedností podle zadání (řeší pohybový úkol) 

Očekávané výsledky učení