diskutuje o komunikačních funkcích a o smyslu konkrétního textu

JJK-CJL-001-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • diskutuje o variantách komunikačních výpovědí, které již zná (otázka, výzva, oznámení atd.) a roztřídí je pomocí charakteristických znaků (obohacení o novou informaci, dosažení toho, co chceme)

Ověření: V uvedených komunikačních situacích v příloze č. 1 rozpozná záměr mluvčího a diskutuje o možných variantách podání. Určí specifické znaky u všech komunikátů. Navrhne podobné příklady variant užití daného komunikátu.

  • rozpozná záměr mluvčího/autora
  • analyzuje obsah i způsob sdělení (jazykové prostředky) a tyto znaky následně porovná se záměrem komunikační výpovědi (o co autorovi šlo)

Ověření: Pomocí textové analýzy v příloze č. 2 určí komunikační záměr autora, v textu zaznačí použité komunikační prostředky a ověří, zdali souvisí s komunikačním záměrem. Poté vytvoří vlastní komunikát ve stejném funkčním stylu a svůj komunikační záměr sdělí ostatním.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Žáci diskutují o komunikačních funkcích různých typů textu a posuzují je v konkrétních komunikačních situacích.

Příklad úlohy pro výuku na 2. stupni ZŠ (v návaznosti na učivo – rozvoj komunikačních dovedností u odborných textů, obohacování slovní zásoby, textová analýza v českém jazyce a komunikační výchově, prozkoumávání organismů a prostředí v přírodopise). Metodika je vhodná pro individuální výuku. V metodice není záměrně uvedena časová dotace, a to z důvodu individuální variability každé školy či vyučujícího. Očekáváný výstup lze naplňovat v rámci rozvojového kontinua napříč ročníky, a nemusí se tedy vztahovat k výstupu v konkrétním ročníku.

 

1.    U následujících komunikačních situací rozhodněte:

a.   Co je komunikačním záměrem mluvčích?

b.  Kdy se jedná o manipulaci, rozkaz, přání, výzvu, oznámení? Rozpoznejte jednotlivé znaky vyjmenovaných forem výpovědí a vypište je.

c.   Setkali jste se někdy s podobnými nebo stejnými výpověďmi?

Jaké byly vaše reakce?

Příloha č. 1

Myslím, že bys to mohl pro babičku udělat, je na tebe taková hodná a vždy ti pomáhala, tak jí to můžeš oplatit.

Nezletilí žáci se nemohou této akce zúčastnit.

Hned se naučíš ta slovíčka. Do té doby ani krok!

Chtěla bych, aby se to už neopakovalo.

Sdílejme společnou odpovědnost za zlepšení práce ve škole.

2.    Odpovězte na otázky následujícího textu:

Příloha č. 2

Podle jednoho z výzkumů, který publikoval časopis Journal of Geophysical Research Journal: Earth surface, by Hranická propast mohla mít hloubku cca 1 km. Výsledky metody, sloužící ke zjišťování elektrického odporu hornin, ukázaly vodou nasycené kyseliny do hloubky přibližně jednoho kilometru. Podle výzkumu z roku 2018 může být Hranická propast hluboká až 40 km, protože uvnitř ní byl naměřen oxid uhličitý a helium a tyto prvky pochází právě z takové hloubky. Je tak možné, že jeskyně sahá až pod zemskou kůru? Propast možná vznikla netypickým způsobem, tzv. hydrotermálním krasověním, kdy se prostory tvoří zespoda nahoru. Při krasovění vznikající kyselka vystupuje z hlubokých trhlin a doluje ve vápencích dutinu. Postupně se velice tenký strop dutiny rozpadne a vznikne propast. Tato klasická teorie o vzniku propasti je díky novým výzkumům zpochybněna, mladší teorie ji popírá. Podle ní za její vznik mohou tektonické pohyby jako u většiny propastí na světě, které zapříčinily propad tělesa a hydrotermálním krasověním byla Hranická propast pouze dotvořena. Ani jedna z teorií není v současné době dostatečně podložena fakty.

Zdroj: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda-studenti/27393/veda-ocima-studentu-hranicka-propast-plna-otazek.html?fbclid=IwAR2kiJ4XDV1jnlDcR-wCkeEUaYuvOi21KWzh3-dkVkjHetRITVeXZRjxUqc

 

Co je účel sdělení výchozího textu?
K čemu myslíte, že se takový druh textu používá?
Kde byste se mohli s textem setkat?

Jaký funkční styl je použit ve výchozím textu?
Odpovídají tomuto stylu i použité jazykové prostředky?
Jazykové prostředky, které jsou charakteristické pro tento styl, podtrhněte a pomocí internetové jazykové příručky vyhledejte jejich význam. https://prirucka.ujc.cas.cz

 

Která z těchto definicí nejvíce odpovídá textu?
a) Text se zabývá procesem výzkumů, které měly odhadnout hloubku propasti.
b) Text se zabývá působením fyzikálních sil na tělesa uvnitř hlubokých propastí.
c) Text se zabývá výsledky metody zjišťování elektrického odporu hornin.
d) Text se zabývá diferenciálními teoriemi vzniku Hranické propasti.

Kterou z těchto uvedených informací uvádí text jako ověřený fakt?
a) Hranická propast mohla spíše vzniknou hydrotermálním krasověním.
b) Hranická propast mohla spíše vzniknou pohybem tektonických desek a poté dotvořením pomocí hydrotermálního krasovění.
c) Díky výzkumu metody zjišťování elektrického odporu hornin známe přesnou hloubku Hranické propasti.
d) Při procesu hydrotermálního krasovění vyvěrá kyselka cestou vzhůru, a dokáže tím naleptávat povrch nerostů.Představte si, že máte vystoupit s příspěvkem na přednášce. Máte 2 minuty na to, abyste posluchačům vysvětlili, jak jste výše uvedený text pochopili. Připravte si informační výtah z textu tak, abyste byli schopni ostatním vysvětlit hlavní myšlenku textu v odborné komunikační sféře.
 

Zdroje:

KOPECKÁ V. Věda očima studentů: Hranická propast plná otázek. Abicko.cz [online]
Dostupné z: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda-studenti/27393/veda-ocima-studentu-hranicka-propast-plna-otazek.html?fbclid=IwAR2kiJ4XDV1jnlDcR-wCkeEUaYuvOi21KWzh3-dkVkjHetRITVeXZRjxUqc

https://prirucka.ujc.cas.cz

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Český jazyk: [pro studující učitelství 1. stupně základní školy]. Pedagogika (Grada). Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3358-6.

KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.

ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.