orientuje se v místech a regionech různého měřítka prostřednictvím vlastní mentální mapy daného území

GEO-GEO-003-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

OVU představuje základ regionální geografie, a tedy i navazujících OVU. Cílí na jednu ze základních geografických dovedností, tj. orientovat se prostřednictvím vlastní mentální mapy v místech a regionech různého měřítka. Zahrnuje nejen samotnou znalost polohy (lokalizaci míst), ale i dovednost na základě znalosti polohy odvodit základní charakteristiky míst a regionů, to vše na základě mentální mapy, kterou si žáci dlouhodobě a systematicky ve své mysli vytvářejí. Předpokládáme, že žáci 2. stupně základní školy budou mít relativně nejvíce informacemi nasycenou mentální mapu Česka, poté Evropy a nejméně mapu světa uspořádanou podle makroregionů, popřípadě světadílů.

Způsobilost orientovat se prostřednictvím vlastní mentální mapy v místech a regionech různého měřítka, která umožňuje nejen se orientovat v konkrétním území, ale rovněž na základě znalosti polohy odvodit základní charakteristiky míst a regionů, je intelektová výbava využitelná v mnoha životních situacích i v řadě povolání. OVU je klíčový, neboť představuje nezbytný základ pro rozvoj porozumění a dosažení dalších OVU v předmětu geografie.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenuje místa ve svém okolí, regiony Česka a Evropy i makroregiony světa, lokalizuje je na mapě, popíše jejich absolutní i relativní polohu
  • využívá rozmanité zdroje geografických informací pro tvorbu a obohacování vlastní mentální mapy o místech a regionech různého měřítka a jejich vývoji v čase
  • vizualizuje (např. pomocí jednoduchého GIS) vlastní mentální mapu svého okolí, regionů Česka a Evropy, makroregionů a Země
  • z polohy vybraných míst a regionů odvodí jejich základní charakteristiky

Očekávané výsledky učení