vyjádří prožitek z interpretace a tvorby vycházející z hudby, tance a divadla, pojmenuje jeho význam pro sebe sama

UAK-HTD-001-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Tvorba, interpretace a prezentace výsledků tvorby jsou završeny jednoduchými reflexemi nebo jinými tvůrčími formami práce reflektujícími předcházející tvorbu (gesta nebo fyzické modelování v podobě tělových soch, zvukové vyjádření, výtvarné vyjádření apod.). Ty umožňují žákovi vyjádřit prožitek z tvorby, v jednoduchých formulacích pojmenovat jejich význam pro sebe – co se díky aktivitě (na)učil, v čem se zdokonalil, co mu aktivita přinesla, co z ní může čerpat do budoucna, co by chtěl ve své tvorbě dál rozvíjet.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše prožitek ze samostatné nebo společné tvorby a interpretace vycházející z hudebního, tanečního a dramatického umění 
  • vyhodnotí, s čím je ve své tvorbě spokojený a s čím ne 
  • vyjádří rozdíl mezi prožitkem ze samostatné a skupinové tvorby a interpretace 
  • uvědomuje si svou roli ve společném tvůrčím procesu

Očekávané výsledky učení