vyjádří prožitek z interpretace a tvorby vycházející z hudby, tance a divadla, pojmenuje jeho význam pro sebe sama

UAK-HTD-001-ZV5-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • v diskuzi popíše jednoduchými slovy vlastní tvorbu a vyjádří svůj prožitek z ní
  • popíše jednotlivé fáze tvůrčího procesu, u společných činností vysvětlí svou roli v nich 
  • pojmenuje, co se mu v jeho tvorbě a interpretaci podařilo případně i to, s čím není spokojený, co by chtěl příště zlepšit 
  • popíše, čím je pro něj významná individuální tvůrčí a interpretační práce a čím skupinová 
  • do reflexe zapojuje i základní pojmy související s tvorbou ("Myslím, že se mi dařilo držet rytmus." "Té situaci chybělo uzavření." apod.)

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Příklad lekce, v níž žáci pracují se společným námětem prostředky a postupy vycházejícími z různých umění.

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Hudební výchova: 

Ilustrace k Hv jsou zpracovány v metodickém materiálu dostupném na odkazu.

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Taneční a pohybová výchova: 

Ilustrace je zpracována v metodickém materiálu dostupném na odkazu.

 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Příklady pro reflektivní aktivity - dramatická výchova: 

  • Verbální reflexe

Základním principem jsou učitelem pokládané otázky, které nejsou pouze povrchové a uzavřené (Líbilo se ti, co hráli spolužáci?). Učitel se doptává a hledá důvod proč se zrovna tak žáci cítí, proč se jim situace líbila, vede děti k argumentaci ocenění. Hlavní otázkou je tedy otázka: Proč?  

Způsob ověření pro učitele:  

Učitel hodnotí zapojení žáka do řízeného rozhovoru a diskuse a jeho argumentaci. 

  •  Reflexe pomocí věty “S tebou bych se (ne)chtěl setkat”. 

Učitel se po představení situace ptá žáků: Chtěli byste se setkat s nějakou postavou, kterou jste právě viděli? Nechává žákům prostor na odpovědi a u každého se také ptá, proč by se zrovna s touto postavou chtěli setkat. Z odpovědí na tuto otázku vyvstanou důležité informace o vnímání postavy, čím zaujala diváky (jakými divadelními prostředky, které je možné pojmenovat). Intenzivní zpětnou vazbu tak dostávají i tvůrci (jak se jim dařilo pracovat s vybranými divadelními prostředky). Ze stejných důvodů může učitel položit ještě upravenou verzi této otázky: Byla v prezentované situaci postava, se kterou byste se nechtěli potkat? 

Popis ověřování pro učitele: 

Učitel hodnotí zapojení žáka do diskuse a jeho argumentaci. 

 

  • Jak by mohl příběh pokračovat? 

Učitel může tuto variantu zvolit ve chvíli, pokud představené výsledky práce nechaly diváky v nejistotě nebo nabízí možnost pokračování. Potenciál takového pokračování může učitel odhalit v diskuzi s diváky i tvůrci po představení výsledků. Jestliže je u diváků chuť a zájem v prezentované situaci pokračovat, nabídne učitel možnost konkrétní situaci rozšířit. Nechá jednotlivci nebo skupince čas na domluvu a připravení nové herní situace, kterou následně realizují před diváky i před tvůrci předchozí situace. Tvůrci i diváci mohou diskutovat nad tím, kam se situace posunula, co jsme se dozvěděli nového, co se změnilo a vyjádřit svůj názor na možný další průběh. 

Popis ověřování pro učitele: 

Učitel hodnotí zapojení žáka do diskuse, případně následné tvorby. Podporuje žáky v promýšlení logických návazností situací, schopnost navázat na již vzniklé motivy, témata a dále je rozvíjet vlastní tvorbou.