porozumí stavbě textu a vytváří vlastní komunikáty s využitím znalostí skladby věty jednoduché, souvětí a textu

JJK-CJL-001-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák je veden k pochopení stavby psaných i mluvených textů a k vědomému užívání poznatků o skladbě české věty, souvětí a textu při tvorbě vlastních komunikátů. Výstup svým obsahem propojuje formální a obsahovou stránku tvorby komunikátů psaných i mluvených a směřuje k funkčnímu využití těchto poznatků v komunikaci.

K přesnému, jednoznačnému a smysluplnému vyjadřování je nutné, aby žák porozuměl významovým vztahům mezi slovy i větnými celky, aby ve svém projevu uplatňoval textovou návaznost a vhodně užíval odkazovací jazykové prostředky.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozliší větné členy, popíše jejich funkci ve větě a vliv, který má jejich užití na pravopis
  • rozpozná větu jednoduchou a souvětí a zdůvodní užití interpunkčních znamének
  • spojí věty jednoduché do souvětí a vhodně obmění strukturu textu s ohledem na svůj komunikační záměr
  • upřesňuje své vyjadřování tím, že rozvíjí větné členy a funkčně užívá vedlejší věty a větné ekvivalenty
  • obměňuje slovosled věty nebo souvětí a využívá přitom poznatky o aktuálním členění větném, východisku a jádru výpovědi k co nejpřesnějšímu vyjádření vlastního komunikačního záměru
  • rozpozná odchylku od větné stavby, zhodnotí kvalitu psaného nebo mluveného projevu z hlediska skladby, navrhne kvalitnější formulaci

Očekávané výsledky učení