zdůvodní prostorové a časové rozložení příjmu slunečního záření jakožto zdroje energie i rizika pro přírodní procesy a lidské aktivity

GEO-GEO-002-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Tento OVU navazuje na příslušný OVU pro 1. stupeň (vlivy nebeských těles na podmínky na Zemi), přičemž je zásadní pro porozumění rozdílům mezi místy a regiony z hlediska teplotních podmínek, výraznosti ročních období, délky dní a nocí, časového posunu atd. a jejich důsledků na přírodu i společnost. OVU využívá poznatky fyziky (různé druhy slunečního záření a jejich vlastnosti), nicméně v rámci geografie je rozvíjeno porozumění prostorovému aspektu a vlivu na přírodu i lidskou společnost. Dosažení tohoto OVU je podmínkou pro úspěšné dosažení následujících OVU. Tento výstup je zásadní pro porozumění rozdílům mezi místy a regiony z hlediska teplotních podmínek, výraznosti ročních období, délky dní a nocí, časového posunu atd. a jejich důsledků na přírodu i společnost. Porozumění příčinám a důsledkům různé distribuce slunečního záření na Zemi je klíčová pro navazující pochopení dalších přírodních i společenských jevů a procesů. OVU tedy rozvíjí porozumění klíčovým geografickým konceptům.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • vysvětlí teplotu vzduchu, vody a půdy a její časovou proměnlivost jako důsledek bilance příjmu a výdeje energie
 • zdůvodní zákonitost prostorového rozložení (zonalitu) množství dopadajícího slunečního záření a průměrné teploty vzduchu jako důsledek tvaru Země 
 • zdůvodní pokles průměrné teploty vzduchu s nadmořskou výškou jako důsledek větších tepelných ztrát
 • zdůvodní zákonitost denního chodu slunečního záření a teploty vzduchu v různých zeměpisných šířkách a časový posun mezi poledníky (místní čas, časová pásma a datová hranice) jako důsledek rotace Země
 • zdůvodní zákonitost sezonní proměnlivosti množství dopadajícího slunečního záření a ročního chodu teploty v různých zeměpisných šířkách jako důsledek sklonu zemské osy a oběhu Země kolem Slunce
 • zdůvodní teplotní rozdíly přímořských a kontinentálních oblastí jako důsledek odlišných tepelných vlastností vody a pevniny
 • uvede příklady, jak množství a časové rozdělení příjmu slunečního záření ovlivňuje přírodní procesy (např. oběh vody, vegetační cyklus) a lidské aktivity (zemědělství, výrobu solární energie, cestovní ruch apod.) v různých místech a regionech
 • vysvětlí současné oteplování klimatu jako důsledek narušení bilance příjmu a výdeje energie
 • v případě extrémů teploty vzduchu (vlny veder a mrazy) jedná bezpečně s ohledem na své zdraví

Očekávané výsledky učení