zdůvodní prostorové a časové rozložení pohybu vzduchu a vody jako příležitosti i rizika pro přírodu a společnost

GEO-GEO-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

OVU navazuje na předchozí OVU, neboť všeobecnou cirkulaci atmosféry a s ní spojené rozdělení vody na Zemi dává do souvislosti s nerovnoměrností ohřevu zemského povrchu slunečním zářením. Představuje klíčové konceptuální porozumění rozdílům mezi místy a regiony z hlediska dostupnosti vody, větrné a vodní energie, ale i z hlediska hydrometeorologických ohrožení. OVU využívá poznatky fyziky (proudění, změny skupenství, působení gravitace), v rámci geografie tyto jevy propojuje do vzájemných prostorových souvislostí včetně důsledků pro přírodu a lidskou společnost. Dosažení tohoto OVU je podmínkou pro úspěšné dosažení následujících OVU.
Porozumění prostorovému a časovému rozložení pohybu vzduchu a oběhu vody jakožto příležitosti i hrozby pro přírodu a společnost představuje základní intelektovou výbavu pro všeobecně vzdělaného jedince. Porozumění této problematice současně představuje základ pro porozumění dalším konceptům v přírodní i společenské sféře, neboť vítr i voda mají výrazný dopad na život v různých místech a regionech světa.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • zdůvodní zákonitost prostorového a sezonního rozložení hlavních atmosférických tlakových útvarů jako důsledek nerovnoměrného rozdělení energie na Zemi
 • zdůvodní zákonitost prostorového a sezonního rozložení větru jako důsledek atmosférických tlakových útvarů
 • rozliší různé druhy pohybů oceánské vody (příliv a odliv, oceánské proudy, tsunami); zdůvodní zákonitost prostorového rozložení povrchových oceánských proudů jako důsledek stále vanoucích větrů a odvodí jejich vliv na klima
 • zdůvodní zákonitost prostorového a časového rozložení srážek jako důsledek výstupných pohybů vlhkého vzduchu v tlakových nížích
 • zdůvodní zákonitost prostorového a časového rozložení sněhové pokrývky a ledovců jako důsledek ročního chodu teploty vzduchu a srážek a odvodí charakter dlouhodobých změn tohoto rozložení
 • vysvětlí prostorové a časové rozložení povrchového odtoku jako důsledek bilance mezi srážkami a výparem a odvodí význam podzemní vody pro rovnoměrnost odtoku
 • identifikuje zdroje vody, rozliší oblasti a případná období s nadbytkem, dostatkem a s nedostatkem povrchové a podzemní vody a uvažuje nad vývojem dostupnosti a kvality vody pro různé účely
 • vysvětlí způsoby využití větru a pohybu vody jako obnovitelných zdrojů energie, specifikuje k tomu vhodné oblasti a uvažuje nad limity využitelnosti větrné a vodní energie 
 • vyjmenuje rizikové hydrometeorologické procesy, zdůvodní zákonitosti jejich výskytu v prostoru a čase, uvede bezprostřední a dlouhodobé důsledky na společnost a ekonomiku nejen v postižené oblasti a v případě ohrožení jedná tak, aby minimalizoval s nimi spojená rizika

Očekávané výsledky učení