chová se zodpovědně, předvídavě a bezpečně ve škole, v neznámém prostředí i v prostředí virtuální reality, při styku s neznámými osobami, zvířaty a nebezpečnými předměty

CZB-VZB-003-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • posoudí a vyhodnotí místa pro trávení volného času ve svém okolí z hlediska bezpečnosti pro pohyb a pobyt dětí (hřiště, park, příroda aj.)

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky

1.S využitím digitálních technologií si připravte si plánek okolí vaší školy či okolí místa vašeho bydliště. Vyberte území, na kterém se běžně pohybují děti a tráví zde volný čas (hřiště, park, příroda). 

2.Označte v plánku konkrétní místa, která považujete za bezpečná (zeleně) a místa, která případně riziková (červeně) pro pobyt dětí. Rozlišujte bezpečnost jednotlivých věkových skupin: předškoláci, starší děti, dospívající. 

3.Vytvořené „mapy bezpečí a rizik“ sdílejte, diskutujte případná rizika. Vypracujte upozornění na možná ohrožení zdraví a bezpečí při pobytu dětí v daném prostoru. 

4.Připravte výslednou „mapu bezpečí a rizik“ ke zveřejnění v rámci školy.

Popis ověřování

Úloha ověřuje dovednosti žáků potřebné k bezpečnému pohybu a pobytu ve venkovním prostředí. Žáci prokazují, že dokáží identifikovat možná rizika, která se mohou ohrozit zdraví a bezpečí dětí při trávení volného času. 

Při řešení žáci využívají digitální technologie (příprava plánku) a předpokládá, že žáci se s popisovanou lokalitou seznámí, aby mohli prostředí posuzovat a identifikovat případná rizika. Je ověřováno, nakolik žáci dokáží zdůvodnit, v čem riziko spočívá a navrhnout jak vhodným způsobem chování ohrožení zdraví a bezpečí předejít. 

Výslednou „Mapu bezpečí a rizik“ je vhodné prezentovat a využít k podpoře zdraví a bezpečí v rámci školy.