diskutuje o společenském významu jazyka a popíše vztah češtiny k dalším jazykům

JJK-CJL-001-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Žák formuluje svůj názor na společenský význam (nejen mateřského) jazyka na základě vlastní zkušenosti a poznatků o nárocích, které má společnost na jedince v oblasti jejich jazykové vybavenosti. K vedení diskuze a formulování vlastního názoru je nezbytné, aby žák získal základní znalosti o postavení češtiny v kontextu české, evropské i světové společnosti, a to v minulosti, ale především v současnosti a do budoucna. Popis vztahu češtiny k dalším jazykům umožní žákovi postihnout základní společné a rozdílné znaky, uvědomit si možnosti, které má při studiu cizích jazyků, pochopit postavení češtiny v evropském jazykovém prostoru.

Fungování jedince ve společnosti je do značné míry ovlivněné jeho jazykovou vybaveností, ať už v mateřském, nebo v cizím jazyce. Diskuse o společenském významu jazyka může sloužit jako významný motivační podnět pro celoživotní učení se jazykům.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • získává základní poznatky o postavení češtiny mezi ostatními jazyky evropského a světového jazykového prostoru od minulosti po současnost
  • zhodnotí nároky naší i evropské společnosti na jazykovou vybavenost jednotlivce (na základě poznatků o uplatnitelnosti na trhu práce v souvislosti se sebeprezentací a komunikačními dovednostmi v mateřském jazyce, o jazykových zkouškách, evropském jazykovém referenčním rámci, požadavcích na jazykovou vybavenost ze strany škol, zaměstnavatelů apod.)
  • s využitím informací o současné jazykové situaci ve společnosti formuluje svůj názor na společenský význam jazyka
  • zaujme stanovisko ke své vlastní situaci ve vztahu k (celoživotnímu) rozvoji svých vyjadřovacích schopností v mateřském jazyce a učení se cizím jazykům a navrhne možnosti svého dalšího vzdělávání v této oblasti

Očekávané výsledky učení