Společnost pro všechny

divider

Cílem průřezového tématu Společnost pro všechny je posilovat u žáka ochotu a vůli plnohodnotně se podílet na životě společnosti a utváření otevřené společnosti, podporovat osvojování demokratických principů a procesů a rozvíjet dovednosti a znalosti umožňující bezpečný život v současné medializované společnosti. Průřezové téma se věnuje rozvoji demokracie a odpovědnosti, zkoumání a reflektování rozmanitosti a propojenosti světa, reflektovanému užívání médií a kritickému vyhodnocování dopadu mediálních sdělení. Zaměřuje se na důstojný život, rovné příležitosti, solidaritu, respekt a toleranci. Významnou roli hraje reflexe stereotypů a předsudků, zapojování do dění ve škole, komunitě a obci a spolurozhodování o něm, kritický přístup k mediálním sdělením a kritický odstup od působení mediální produkce a využívání prostředků mediální komunikace při dosahování stanovených cílů. Prostřednictvím tohoto průřezového tématu žáci poznávají, že mohou pozitivně ovlivňovat společnost kolem sebe, a jsou vedeni k tomu, aby svým jednáním a chováním tyto pozitivní změny prosazovali. Průřezové téma zasahuje do všech součástí života školy. Efektivní cesta jeho naplnění je vzdělávání vlastními prožitky a aktivitami. Nezbytnými podmínkami pro realizaci tohoto průřezového tématu ve škole je dobré klima, prostředí otevřené a bezpečné komunikace a podpora participativního učení včetně samosprávných aktivit.