rozpoznává využití matematiky v běžných reálných situacích

ZGM-POM-000-ZV3-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenty: posuzování proveditelnosti/přesnosti

  • odhaluje matematický problém v jednoduchém sdělení 
  • samostatně i ve skupině vyřeší zadanou úlohu přiměřené náročnosti 
  • využije k řešení úlohy osvojený matematický aparát
  • zaznamenává postup řešení úlohy s využitím běžného/mateřského jazyka, popř. symbolického jazyka

komponenty: kontrola správnosti k účelu

  • ověřuje platnost svých zjištění s dříve osvojenými znalostmi a dovednostmi 
  • průběžně kontroluje správnost řešení