odhaluje fungování matematických modelů

ZGM-MOD-000-ZV3-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: zkušenost s modely

 • řeší opakovaně problém (modelovou situaci) v jednom kontextu
 • řeší modelováním, využívá metody pokus-omyl, využívá k řešení osvojený matematický aparát
 • vytváří zjednodušený model pro danou situaci a průběžně kontroluje jeho správnost
 • slovně vyjadřuje své poznatky, které eviduje svým způsobem
 • dokáže odhalit matematický problém v jednoduchém sdělení.

komponenta: odhad zobecňování kognitivních modelů

 • řeší opakovaně problém (modelovou situaci) v různých kontextech reálného života, nachází příležitosti v něm rozpoznat matematický problém 
 • řeší modelováním, aplikuje zkušenosti s řešením problému v předchozím kontextu usiluje o vytvoření obecného modelu pro danou situaci
 • identifikuje souvislosti mezi modelovými situacemi
 • eviduje tyto souvislosti záznamem pomocí běžného, popř. symbolického jazyka
 • slovně popíše souvislosti
 • usiluje o vyhodnocení souvislostí zobecňujícím závěrem
 • průběžně kontroluje správnost fungování zobecněného modelu

komponenta: záznam modelů

 • dokáže v nově zažívané situaci zobecněný model aplikovat a tvořivě ho upravit, 
 • eviduje své postupy záznamem pomocí jazyka matematiky, symbolů, geometrických modelů, tabulek, grafů apod.
 • využívá názorné prostředky k popisu reálné situace (piktogramy, nákresy)
 • využije k řešení osvojený matematický aparát, 
 • odhaduje výsledek usiluje o vyhodnocení, 
 • ověřuje platnost svých zjištění s dříve osvojenými znalostmi a dovednostmi