Klíčová kompetence osobnostní a sociální

divider

KK přinášejí do života žáků důraz na seberozvoj a vedou k utváření a upevňování dobrých mezilidských vztahů, k empatickému a respektujícímu přístupu k ostatním lidem a k účinné spolupráci s ostatními. Formují se především díky poznání sama sebe, vlastních silných i slabých stránek a díky práci na nich. Kompetence představují sebereflexi jako klíčovou dovednost pro vlastní seberozvoj i pro budování vztahů. Jedinec, který má tyto KK rozvinuté, si bude vědom zodpovědnosti za vlastní všestrannou pohodu, za práci se svými silnými i slabými stránkami, za seberozvoj, sebereflexi i vztahy, které během života tvoří, či spolupráci při vzájemném učení. Kompetence vedou k růstovému myšlení, ke snaze překonávat překážky a k psychické odolnosti jedince.