vyjádří ústně i písemně pozvání, návrh a omluvu a na tyto podněty reaguje

JJK-CJA-003-ZV9-015
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • seznamuje se s různými druhy textů, v nichž vyhledává klíčové myšlenky 
 • chápe a reaguje na  obsah původního textu (např. pozvání, návrh, omluvu, žádost, poděkování) a vyjádří (v odpověď) vlastních názor srozumitelným způsobem
 • sestaví vhodné odpovědi na různé druhy textů
 • používá vhodné jazykové prostředky pro různé situace
 • je schopen efektivně využít již osvojených jazykových dovedností při volbě nejvhodnějšího jazykového prostředku v konkrétní komunikační situaci.
 • postupně si osvojuje psaní frází s důrazem na správnost a přesnost 
 • využívá osvojené fráze v situacích, jako jsou monology a dialogy, včetně cvičení zaměřených na reálné situace 
 • Při ústní produkci klade důraz nejen na obsah, ale i na výslovnost odpovídající dané jazykové úrovni. 
 • V písemné produkci reaguje na konkrétní textový podnět, například na pozvánku na oslavu narozenin či děkovný email, a formuluje odpověď tak, aby přesně reflektovala obsah původního textu.
 • V ilustrativní úloze dle instrukcí napíše krátký jednoduchý text (zahrne předepsané informace, dodrží formát, užije přiměřený jazyk správným způsobem), ve kterém písemně komunikuje

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání – 1. část

Přečti si pozvánku. 

 • Žáci si společně/s dopomocí učitele/samostatně přečtou zdrojový text a zadání úkolu a např. předpovídají možné znění psaného.
 • Žáci (za dopomoci učitele) aktivizují svoji znalost slovní zásoby a gramatických struktur potřebných pro napsání zprávy pro vyjádření přijetí/odmítnutí účasti na večírek.

 

Zadání – 2. část

Napiš kamarádovi, že jeho pozvánku přijímáš. V reakci se vyjádři ke všem bodům z jeho zprávy.

 • Žáci napíší první verzi svého krátkého textu (v případě potřeby dohledají slovní zásobu, gramatické struktury pro další/lepší vyjádření se), nebo např. vypíší klíčová slova, rozvrhnou si text, vytvoří myšlenkovou reprezentaci textu apod.
 • Žáci napíší finální verzi svého krátkého textu. 

Hodnocení

V textu žáci obsáhli všechny náležitosti, tj. zda s pozvánku přijímají/odmítají, zda je dovezou rodiče, nebo přijedou/přijdou sami. Popíší své oblíbené pyžamo a vyjmenují jídlo a pití, které na večírek přinesou (popřípadě doplní o jiná sdělení.

 

Řešení

Výsledný text odpovídá zvyklostem elektronické komunikace, reaguje na komunikačního partnera (písemně komunikuje) a je přiměřeně jazykově správný.

 

 

Ilustrativní úloha

Přečti si pozvánku a napiš kamarádovi zprávu, ve které jeho pozvánku přijmeš. Zmiň, zda s tebou má kamarád počítat. Zda tě dovezou rodiče, nebo přijedeš/přijdeš sám. Napiš, jak vypadá tvé oblíbené pyžamo a co za jídlo a pití přineseš, i cokoli dalšího, co tě napadne.

 

Poznámka: 

Každý žák se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje vyjádřit některou ze základních intencí, většinou ve formě ustálených a formálních frází. Schopnost používat například zdvořilostní výrazy v různých cizích jazycích zjednodušuje dorozumívání žáků v různých zemích. I elementární znalost jazyka komunikačního partnera může výrazně ulehčit další komunikaci, a to i v případě, kdy probíhá v jiném jazyce, přičemž mluvčí prokázal vstřícnost a respekt.

Při produkci respektuje žák nejen jazyková, ale i kulturní specifika dané jazykové oblasti. Tato schopnost koresponduje s očekávanými výstupy pro úroveň A2 podle SERRJ.