vyjádří ústně i písemně pozvání, návrh a omluvu a na tyto podněty reaguje

JJK-CJA-003-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

Žák je schopný efektivně využít již osvojené jazykové dovednosti při volbě nejvhodnějšího jazykového prostředku v konkrétní komunikační situaci. Při ústní produkci klade důraz nejen na obsah, ale i na výslovnost odpovídající dané jazykové úrovni. V písemné produkci reaguje na konkrétní textový podnět, například na pozvánku k oslavě narozenin či děkovný e-mail, a formuluje odpověď tak, aby přesně reflektovala obsah původního textu.

Každý žák se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje vyjádřit některou ze základních intencí, většinou ve formě ustálených a formálních frází. Schopnost používat tyto zdvořilostní výrazy v různých cizích jazycích zjednodušuje dorozumívání žáků v různých zemích. I elementární znalost jazyka komunikačního partnera může výrazně ulehčit další komunikaci, a to i v případě, kdy probíhá v jiném jazyce, přičemž mluvčí prokázal vstřícnost a respekt.

Při produkci respektuje žák nejen jazyková, ale i kulturní specifika dané jazykové oblasti. Tato schopnost koresponduje s očekávanými výstupy pro úroveň A2 podle SERRJ.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se s různými druhy textů, v nichž vyhledává klíčové myšlenky 
  • reaguje na obsah původního textu (např. pozvání, návrh, omluvu, žádost, poděkování)
  • vyjádří vlastní názor srozumitelným způsobem
  • sestaví vhodné odpovědi na různé druhy textů
  • používá vhodné jazykové prostředky pro různé situace
  • postupně si osvojuje psaní frází s důrazem na správnost a přesnost 
  • využívá osvojené fráze v situacích, jako jsou monology a dialogy, včetně cvičení zaměřených na reálné situace

Očekávané výsledky učení