mluví v jednoduchých větách o osvojovaných tématech

JJK-CJA-002-ZV5-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák hovoří o známém tématu za použití jednoduchých vět. Jedná se o použití jednoduchých frází a vět k popisu vlastních zájmů, zkušeností a názorů na různá témata. Důraz se klade na správnou výslovnost a intonaci, aby byl žák schopný komunikovat s jistotou a srozumitelností. 

Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERR pro žáky mladšího školního věku, část Production Activities / Spoken Production.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • nejprve používá jednotlivá slova, slovní spojení a ustálené fráze
  • postupně se učí vyjadřovat se ve větách
  • skládá věty do smysluplných celků, např. o sobě a svých zálibách, rodině, škole, kamarádech, domácích mazlíčcích a dalších osvojovaných tématech
  • popíše souvisle známý jev z okruhu osvojených témat (např. obrázek, člověka, místo)

Očekávané výsledky učení