vyjadřuje ústně i písemně myšlenky týkající se osvojovaných témat

JJK-CJA-002-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Žák dokáže z již osvojených jazykových prostředků zvolit nejvhodnější s ohledem na řešení konkrétní komunikační situace. Při ústní produkci je kladen důraz též na odpovídající výslovnost. Při produkci žák dokáže respektovat nejen jazyková, ale také kulturní specifika dané jazykové oblasti.

Vyjádření vlastního postoje k různým tématům je pro danou věkovou skupinu důležité, žákům diskuse pomáhá tříbit si vlastní názory a formulovat myšlenky. Rozvoj těchto komunikačních dovedností mj. přispívá k motivaci v jazykovém vyučování a rozvoji plynulosti a přesnosti v cílovém jazyce.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se se slovní zásobou a gramatickými strukturami pro konkrétní téma, a to v mluvené i psané podobě
  • osvojuje si fráze pro vyjádření názoru a stanoviska, souhlasu a nesouhlasu
  • postupně si osvojuje jazykové prostředky prostřednictvím řízených ústních a písemných aktiv (např. odpovědi na uzavřené otázky nebo doplňování vynechaných slov do textu)
  • používá vhodné jazykové prostředky v různých komunikačních situacích (např. dialogy, skupinové diskuse, psaní blogových příspěvků a komentářů) umožňujících vyjádření vlastního názoru nebo vlastní zkušenosti a podporujících kritické myšlení
  • postupně si zvyšuje přesnost, plynulost i komplexnost jazykového projevu prostřednictvím sebehodnocení a průběžné zpětné vazby

Očekávané výsledky učení