využívá digitální technologie, aby sobě či ostatním usnadnil či zjednodušil pracovní postupy a zkvalitnil výsledky práce

KDI-RES-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vedu žáky k samostatnému využívání digitálních technologií v konkrétních výukových situacích
 • vedu je ke sdílení možností, kde a jak využít digitální technologie, k diskuzím a společnému hodnocení přínosů a rizik využití digitálních technologií v dané situaci
 • vytvářím podmínky pro realizaci skupinových i individuálních projektů a využití digitálních technologií v nich, poskytuji tím žákům příležitost k tvůrčímu a inovativnímu využívání digitálních technologií při stanovení záměru projektu, hledání postupů a variant řešení, vyhodnocování výsledků a dopadů projektu
 • vybírám do výuky aktivity, ve kterých mají žáci příležitost seznamovat se s pro ně novými digitálními technologiemi a nalézat pro sebe vhodné strategie, jak se vyrovnat s vývojem technologií a stálou potřebou rozvíjet digitální dovednosti

Hodnoty

 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: bezpečné situace v digitálním prostředí

 • navrhuje různé postupy k řešení vybraných problémů pomocí digitálních technologií, běžné technické problémy sám vyřeší nebo si najde návod na jejich vyřešení

komponenta: využití digitálních nástrojů k inovaci procesů a produktů

 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zefektivnil či zjednodušil pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

komponenta: držet krok s vývojem digitálních technologií

 • hodnotí možnosti a využívá příležitosti, které nabízejí nové digitální technologie pro školní i mimoškolní práci

Očekávané výsledky učení