konstruuje množiny bodů daných vlastností

MJA-MAT-003-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • řeší úlohy pomocí manipulačních činností (např. ve čtvercové síti, překládáním papíru, modelováním těles, se sítěmi těles)  
  • využívá zásady rýsování na papíře a seznamuje se se zásadami rýsování na počítači 
  • provádí základní konstrukce (např. rovnoběžky, kolmice, osa úsečky, osa úhlu, kružnice)  
  • sestrojí útvary podle zadaných prvků a provádí diskusi řešení  
  • aplikuje osvojené dovednosti při řešení úloh s reálným kontextem

Očekávané výsledky učení