konstruuje geometrické útvary podle zadaných parametrů

MJA-MAT-003-ZV5-008
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • v manipulačních prostředích vyznačí základní geometrické útvary (např. pomocí skládání a stříhání papíru, provázkem, dřívky) 
  • v manipulačních prostředích vymodeluje rovnoběžné, různoběžné a kolmé úsečky 
  • rozliší přímky rovnoběžné, různoběžné, kolmé 
  • narýsuje úsečku dané délky, rovnoběžné a kolmé přímky, kružnice a označí je (ve čtverečkované síti, na čistém papíře) 
  • zkonstruuje rýsováním útvary podle předlohy nebo jednoduchých zadání 
  • popíše postup konstrukce jednoduchého útvaru s využitím rýsování úseček, rovnoběžek, kolmic nebo kružnic 

Očekávané výsledky učení