skládá a rozkládá tělesa

MJA-MAT-003-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná síť známých těles (kvádru, krychle, hranolu, válce, kužele nebo jehlanu)  
  • rozpozná různé pohledy na tělesa, včetně jednoduchých řezů   
  • skládá a rozkládá tělesa při řešení úloh 

Očekávané výsledky učení