konstruuje geometrické útvary podle zadaných parametrů

MJA-MAT-003-ZV5-008
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

v manipulačních prostředích vyznačí základní geometrické útvary (např. pomocí skládání a stříhání papíru, provázkem, dřívky…)

  • Z libovolného kusu a tvaru papíru pomocí skládání a jednoho rovného střihu nůžkami vytvoř čtverec. Svůj postup zdůvodni.

 

v manipulačních prostředích vymodeluje rovnoběžné, různoběžné a kolmé úsečky

  • Pouze překládáním vytvoř na ploše papíru přehyby tak, aby byly rovnoběžné nebo kolmé.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

rozliší přímky rovnoběžné, různoběžné, kolmé

  • Které přímky jsou rovnoběžné, různoběžné, kolmé? 

f9c1a7640ea6a830b9e89cf3c861acb7


 

narýsuje úsečku dané délky, rovnoběžné a kolmé přímky, kružnice a označí je (ve čtverečkované síti, na čistém papíře)

9655d4fa4979433c4ab69f8147c1f77b

Na obrázku je žebřík opřený o stěnu. V bodě A je potřeba opřít laťku kolmo na stěnu. Narýsuj ji do obrázku. 

(inspirováno TIMSS 2015)

 

zkonstruuje rýsováním útvary podle předlohy nebo jednoduchých zadání

  • Sestroj rovnostranný trojúhelník ABC.

Najdi bod R, který je středem strany BC.

Vyznač polopřímku AR.

Na polopřímce AR najdi bod D tak, aby platilo, že IARI = IRDI a R 72365f9f71617b6f2890b8ef1c8531a9 D.

Pojmenuj čtyřúhelník ABDC

 

popíše postup konstrukce jednoduchého útvaru s využitím rýsování úseček, rovnoběžek, kolmic nebo kružnic

  • Na obrázku je dán nerovnoramenný pravoúhlý trojúhelník KLM. Dorýsuj jej tak, aby ti vznikl kosodélník. Popiš konstrukci.

269d0341c27157151318746e0525a0d8