využívá metrické vlastnosti útvarů k řešení problému v kontextu reálných situací

MJA-MAT-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • řeší problémy zahrnující obvod n-úhelníku  
  • řeší problémy zahrnující obvod kruhu  
  • řeší problémy zahrnující obsahy trojúhelníků a obdélníků a tvarů z nich složených  
  • řeší problémy zahrnující obsah kruhu  
  • řeší problémy zahrnující povrch mnohostěnu  
  • řeší problémy zahrnující objem hranolu  
  • řeší problémy zahrnující povrch a objem válce 
  • řeší problémy s využitím Pythagorovy věty  

Očekávané výsledky učení