využívá standardní jednotky délky k odhadu, měření a porovnávání, prostřednictvím manipulace zjišťuje obsah a objem

MJA-MAT-002-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • měří a porovnává délky, obsahy, objemy pomocí nestandardních jednotek (kroky, palce, dřívka, provázek…, listy papíru, čtverce v síti…, krychle… a předměty)   
  • používá nestandardní jednotky k odhadu délky, obsahu a objemu  
  • používá standardní jednotky k měření, porovnání a odhadu délek 
  • používá ke zjišťování obsahu čtvercovou síť 
  • vyjadřuje objem krychlového tělesa pomocí jednotkových krychlí

Očekávané výsledky učení