využívá k odhadu, měření a porovnávání nestandardní a standardní jednotky délky, obsahu a objemu

MJA-MAT-002-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • převádí mezi jednotkami délky, obsahu a objemu v rámci standardního měřicího systému nebo mezi různými systémy měření  
  • využívá k vyjádření jednotek veličin vhodné předpony (kilo-, hekto-, deka-, deci-, centi- a mili-)  
  • odečítá hodnoty ze stupnice na různých měřicích nástrojích zahrnujících zlomky a desetinná čísla  
  • převádí jednotky mezi různými systémy, pokud je znám převodní vztah 

Očekávané výsledky učení