řeší problémy s přirozenými čísly (včetně nuly) v kontextu reálných situací

MJA-MAT-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • vyjmenuje vzestupnou i sestupnou číselnou řadu (po jedné, po dvou…, po deseti…) 
 • určí počet objektů a reprezentuje ho různými (ekvivalentními) způsoby (objekty, obrázky, znaky, čísly) 
 • čte a zapisuje přirozená čísla v desítkové soustavě 
 • porovná a uspořádá přirozená čísla 
 • rozlišuje číslo jako počet a číslo jako veličinu (např. v oblasti peněz) 
 • používá s porozuměním pozice číslic v zápisu čísla v desítkové soustavě 
 • rozpozná reálné situace (i s antisignálem), ve kterých se sčítá, odčítá, násobí a dělí 
 • sčítá, odčítá, násobí a dělí v oboru přirozených čísel do 10 000 pamětně i písemně 
 • odhaduje počet objektů i výsledek početních operací 
 • orientuje se ve struktuře čísel (např. ve stovkové tabulce) 
 • provádí výpočty s více operacemi, respektuje přednost operací a využívá jejich vlastnosti (např. komutativita, asociativita) 
 • zaokrouhluje přirozená čísla 
 • řeší slovní úlohy s přirozenými čísly jako počet i veličina, která jsou v rolích stav, operátor, adresa/identifikátor (např. pozice na číselné ose, na ciferníku hodin) a jméno (číslo tramvaje) 

Očekávané výsledky učení