modeluje reálné problémy pomocí výrazů, upravuje je a vyhodnocuje 

MJA-MAT-005-ZV9-016
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyjádří reálnou situaci pomocí výrazu s jednou nebo více proměnnými   
  • sčítá a odčítá lineární výrazy (mnohočleny)  
  • násobí, dělí, zjednodušuje a rozloží (vytýká) lineární výrazy (mnohočleny)  
  • vyhodnotí, zjednoduší a rozloží (vytýká) mocninné výrazy (mnohočleny)  
  • určí hodnotu výrazu 

Očekávané výsledky učení