řeší jednoduché reálné problémy s využitím principu rovnosti a nerovnosti

MJA-MAT-005-ZV5-013
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná rovnost a nerovnost číselných výrazů 
  • doplní chybějící hodnotu v rovnosti i v nerovnosti 
  • popíše číselné vztahy v reálné situaci pomocí rovnosti či nerovnosti, rovnicové situace 
  • vytvoří a popíše slovy situaci modelovanou číselným výrazem 

Očekávané výsledky učení