sestaví jednoduchý osobní rozpočet

CJS-CJS-006-ZV5-037
divider

Popis a zdůvodnění

Zaměřujeme se na porozumění hospodaření jednotlivce (případně domácnosti), včetně praktických dovedností spojených s rozpočtem jednotlivce (domácnosti). To souvisí s prací s informacemi (čtení, vyhledávání) a zahrnuje praktické používání matematických operací, jako je sčítání, odčítání, porovnávání. Vzdělávací obsah je vhodné zprostředkovávat jako řešení problémové situace, s ohledem na věk žáků je vhodné pracovat s měsíčním rozpočtem jednotlivce (fiktivního vrstevníka).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s pojmy příjmy, výdaje, rozpočet
  • rozliší, co patří mezi příjmy a co mezi výdaje jednotlivce
  • sestaví rozpočet pro svého modelového vrstevníka
  • porovná příjmy a výdaje na příkladech jednoduchých rozpočtů jedince
  • vysvětlí na příkladu, co znamená, když je rozpočet vyrovnaný, přebytkový, schodkový
  • zapisuje si po určitou dobu své vlastní příjmy a výdaje a zpracuje svůj osobní rozpočet pro svou vlastní potřebu

Očekávané výsledky učení