získává data, graficky je zaznamenává, grafický záznam dat čte a interpretuje

MJA-MAT-004-ZV5-009
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • organizuje soubor dat podle různých organizačních principů (uspořádání, klasifikace, třídění, hierarchizace, asociace, grupování, schematizace) 
  • sesbírá, vybere a eviduje odpovídající data z reálné situace 
  • čte a vytvoří grafický záznam souboru dat (tabulky, grafy, schémata, Vennovy diagramy pro dvě až tři množiny) 
  • získává informace z organizovaného souboru dat pro řešení problémů

Očekávané výsledky učení