vypočítá a interpretuje základní charakteristiky souboru dat

MJA-MAT-004-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení reprezentuje matematický koncept nutný pro osvojení základních matematických dovedností nezbytných pro žákovo další studium a jeho osobní i profesní život. Napomáhá rozvoji základní matematické gramotnosti a mezioborové integraci.

Očekávaný výsledek učení vychází z Globálního odborného rámce (The Global Proficiency Framework, UNESCO), který definuje minimální úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice na celosvětové úrovni. Náročnost odpovídá nejnižší úrovni, popsané v rámci „žák částečně naplňuje minimální úroveň“ (Partially Meets Global Minimum Proficiency).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • řeší problémy pomocí aritmetického průměru, modu a mediánu; popíše vliv významně odlišných dat v souboru na výsledek  
  • porovná klíčové vlastnosti dvou různých, ale souvisejících souborů dat    
  • odhadne charakteristiky souboru na základě jeho části  
  • volí metodu pro výběr vhodného vzorku dat 

Očekávané výsledky učení