informace a jiná digitální data podle potřeby sdílí se svými blízkými a učiteli

KDI-SDO-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • podporuji žáky v aktivním zapojování do života školy prostřednictvím digitálních technologií
 • učím žáky, jak se chovat v online prostředí: prostřednictvím promyšlených online aktivit je vedu k etickému a ohleduplnému jednání, respektu k druhým, podporuji jejich spolupráci
 • při vytváření a sdílení digitálního obsahu je vedu k uvědomování si vlastních autorských práv a k respektu autorských práv ostatních

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: sdílení dat, informací a obsahu prostřednictvím digitálních technologií s vědomím kulturních a generačních odlišností

 • digitální data podle potřeby sdílí se svými blízkými a učiteli, při řešení problémů pracuje s doporučenými zdroji a využívá specializovanou online pomoc

komponenta: zapojení se do společnosti prostřednictvím dostupných digitálních služeb a aktivního občanství

 • používá v souvislosti s učením (výukou) doporučené nástroje a služby

komponenta: etické nakládání s daty, informacemi a obsahem

 • chrání osobní údaje a informace před nespravedlivým užitím, nešíří (neuveřejňuje) osobní údaje a informace, v případě potřeby (nejistoty) se poradí s dospělým (ve škole s učitelem)
 • uvědomuje si důležitost ochrany soukromí v online prostředí, zapojuje se do diskuze o soukromí v souvislosti s online prostředím, v diskuzi projevuje vědomí důležitosti ochrany soukromí v online prostředí
 • uvědomuje si hodnotu správného používání informací, na vyžádání okomentuje za jakým účelem sdílel data a informace (a projeví tak, zda sdílení bylo promyšlené a účelné, je schopen o tom vést rozhovor)
 • zohledňuje autorská práva

Očekávané výsledky učení