se spolužáky naplánuje a uskuteční opatření zaměřená na posílení udržitelnosti ve škole, obci či okolní krajině

PTP-UDR-000-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení žák dosahuje výsledkem učení v oboru Člověk a jeho svět 

Dosažením očekávaného výsledku učení a navazujícího projektu žáci aplikují vědomosti a dovednosti ze vzdělávacího oboru a získávají přesvědčení, že dokážou vlastním úsilím podporovat udržitelnost. Realizací projektu zažijí to, že něco opravdu dokázali změnit. Protože většina potřebných změn vyžaduje spolupráci více lidí, rozvíjejí přirozeně svoji schopnost spolupracovat na řešení problému se spolužáky. Předpokladem úspěšného splnění očekávaného výsledku učení je, že si žáci vyberou téma projektu, které reaguje na potřeby školy, obce či okolní krajiny a podílí se na rozhodování ve všech fázích práce na projektu. 

Pro realizaci třídního/celoškolního projektu jsou rozpracovány postupné/dílčí kroky odrážející použité výchovně vzdělávací strategie. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • ujasňuje si společně s ostatními, jakým způsobem souvisí provoz jejich školy (či stav okolní krajiny, fungování obce) s udržitelností (např. spotřeba energie, nakládání s odpady, péče o okolní zeleň a krajinu)
  • vyhodnocuje společně s ostatními, v jakých oblastech by bylo možné udržitelnost v dané lokalitě posílit
  • diskutuje o jednotlivých návrzích projektů, podílí se na výběru vhodného projektu, jeho plánování a prezentaci postupu k jeho řešení
  • zapojuje se do realizace zvoleného projektu a spolupracuje s ostatními
  • vyhodnotí společně s ostatními výsledky projektu, reflektuje postup práce a oslaví výsledek

Očekávané výsledky učení