zkoumá a reflektuje rozmanitost a propojenost světa

PTS-RPS-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Člověk a jeho svět; Člověk, jeho osobnost a svět práce, Jazyk a jazyková komunikace. 

Rozmanitost světa je realita, ve které dnešní děti žijí a kterou je žádoucí využít tak, aby se pro jejich budoucí život stala příležitostí. Proto je důležité, aby ji od útlého věku vnímali pozitivně a na základě svých každodenních prožitků reflektovali své představy o druhých a o světě. 

Dosažení očekávaného výsledku učení je důležité proto, aby žák vnímal, zažíval a reflektoval rozmanitost světa a byl připraven na respektující život v něm. Je důležité, aby žák, pozoroval rozmanitost mezi lidmi a kulturami, objevoval, jak je svět propojený, a reflektoval, co rozmanitost a propojenost světa přinášet jemu samotnému, jeho třídě a okolí a jakou příležitostí může být pro společnost. Rozmanitost v prvé řadě zažívá tím, že má příležitost sdílet vzájemně se spolužáky vlastní příběhy a zážitky. Zaměřuje se na to, co má s ostatními společné a poznává jedinečnost svoji i ostatních. Žák je posilován ve vnímání vlastní hodnoty i hodnoty druhých. Je vystavován situacím, v nichž může rozmanitost zažívat, a to s ohledem na různé aspekty – např. věk, pohlaví, barva pleti, mateřský jazyk, národnost, zdraví, forma rodiny, způsob bydlení, socioekonomický status. 

Současný svět zároveň vnímá jako propojený celek. Při objevování propojenosti světa vychází z toho, co ho obklopuje, co používá, zná, zažívá či sleduje. Zkoumá souvislosti mezi tím, co se děje v jeho okolí a ve světě (mezi lokální a globální úrovní). Porozumění propojenosti a vzájemné závislosti je předpokladem pro orientaci v neustále se měnícím a stále více složitějším světě. To pomůže žákům k rozpoznávání vhodných řešení různých situací, k vnímání svojí role ve světě a přijímání takových rozhodnutí, která je mohou podpořit v úspěšném a spokojeném životě a která mohou přispět k pozitivním změnám. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • objevuje nejprve rozmanitost mezi sebou a spolužáky. Skrz různá témata společně sdílejí informace o sobě – o tělesných znacích (např. barva očí či vlasů), místě narození, mateřském jazyce, způsobu bydlení, o zájmech a dovednostech, o zážitcích, hledají, co je pro všechny společné a co je pro každého jedinečné. 
  • diskutuje se spolužáky, v čem je přínosné, že každý z nich je jedinečný.
  • objevuje, jak rozmanité je jeho blízké okolí – lidé a kultury i místa, a to z pohledu různých aspektů, poté objevuje rozmanitosti ve světě.
  • zažívá rozmanitost také setkáváním s různými lidmi a prostřednictvím konkrétních lidských příběhů, ať už z vyprávění, knížek, filmů apod. Učitel k zažívání rozmanitosti vytváří různé příležitosti.
  • reflektuje, co rozmanitost může přinášet jemu samotnému a jeho třídě, a jakou příležitostí může být rozmanitost pro společnost.
  • zjišťuje příklady svého propojení s různými místy a lidmi u nás i ve světě – prostřednictvím výrobků, technologií, svátků apod.
  • vysvětluje propojenost světa na příkladech věcí a situací jemu důvěrně známých, kterými je obklopen (hračky, oblečení, mobilní telefony, internet, potraviny, knihy, filmy hudba atd.).
  • na základě konkrétních lidských příběhů posuzuje, jak může pozitivně i negativně ovlivňovat životy lidí jinde ve světě.

Očekávané výsledky učení