poznává jedinečnost vlastní osobnosti

KKP-SEB-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE: 

 • začleňuji pravidelné aktivity na sebereflexi, kde si žáci mohou uvědomovat své úspěchy, výzvy a osobní růst (umožním žákům psát deníky, reflektovat na své zkušenosti a sdílet své myšlenky v diskusích ve třídě, zaznamenávat seberozvoj do kompetenčních kruhů, map pokroku) 
 • nabízím aktivity, které posilují sebevědomí žáků (umožnění prezentace jejich prací před třídou, zapojení do projektů nebo získávání nových dovedností, možnost nahlížet na téma nadoborově, různými metodami jej poznávat) 
 • poskytuji žákům prostor pro poznávání sebe sama (kým jsou, kým by chtěli být-kam se mohou posunout, kým by být nechtěli, kam patří, jak působí na ostatní lidi a prostředí) 
 • pomáhám žáků poznávat své zájmy, schopnosti a hodnoty (zaměřuji se na propojení témat výuky či dovedností a postojů z učení) 
 • debatuji s žáky o budoucnosti (kariéra, životní cesta, vize, plány) 
 • vedu žáky k tomu, aby si uvědomovali emoce a potřeby sebe sama i druhých 
 • vedu žáky k tomu, aby si uvědomovali dopady vlastního chování na sebe, ostatní lidi i přírodu 
 • učím žáky efektivním strategiím sebeorganizace a plánování času (stanovování priorit, vytváření rozvrhu činností, nastavování reálných cílů) 
 • poskytuji podporu při organizaci projektů a činností, aby si žáci osvojili dovednosti samostatné i skupinové práce 
 • poskytuji uznání a pozitivní zpětnou vazbu, aby žáci pocítili svou hodnotu a úspěchy 

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: sebepojetí 

 • vlastními slovy popíše své vlastnosti, temperament i výrazné rysy osobnosti 
 • na základě svých zkušeností identifikuje své silné a slabé stránky 
 • popíše své zájmy 
 • stanovuje si jednoduché cíle pro rozvoj svých silných i slabých stránek 
 • identifikuje své zájmy, cíle a hodnoty a používá je k určení směru svého osobního růstu (vrůstání do společnosti)  
 • promítá sebepojetí do jednání v modelových situací 

 komponenta: seberegulace, sebeorganizace 

 • předvídá své chování a emoce v běžných situacích 
 • zvažuje své reakce na chování a emoce druhých  

komponenta: sebereflexe, sebeřízení 

 • ve vztahu ke svým vrstevníkům popíše, v čem je stejný a v čem jiný 
 • zkouší nahlédnout své chování z pohledu druhých 

komponenta: sebevědomí 

 • diskutuje, jak by se v kterých situacích rozhodl (a proč) 
 • vyhledává konstruktivní zpětnou vazbu, která mu pomáhá v osobním rozvoji 
 • důvěřuje ve své schopnosti a dovednosti 
 • je ochoten zkoušet nové věci (prožitek úspěchu vdané činnosti, aktivitě) 

Očekávané výsledky učení