oceňuje interpretaci a tvorbu ostatních včetně různých podob její prezentace a čerpá z ní podněty pro vlastní i společnou tvůrčí činnost

UAK-HTD-001-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Součástí reflexe tvorby je formulování zpětné vazby k tvorbě a interpretaci jiných. Nástroje pro tyto zpětné vazby volí učitel, je i moderátorem zpětnovazebního procesu. Cílem je to, aby se žák učil formulovat pozitivní zpětnou vazbu, přistupovat k tvorbě jiných s respektem, formulovat ocenění k tvorbě jiných a nacházet ve tvorbě jiných inspirativní podněty pro vlastní budoucí práci (vrstevnické učení). Pro zpětnou vazbu žák využívá i vlastní zkušenosti a znalosti (např. základních pojmů), které získal ve tvůrčích a interpretačních činnostech. Díky vhodně formulovaným kritériím může učitel zaměřit zpětnou vazbu na kvality související s charakterem interpretace a tvorby, v přirozeném dialogu rozvíjet znalost základních pojmů a dovednost jejich užívání.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • s respektem přistupuje ke tvorbě ostatních: věnuje jí pozornost, formuluje pozitivní zpětnou vazbu, pojmenovává, formuluje zdůvodněná ocenění pro ostatní 
  • pojmenuje, co ho na tvorbě jiných zaujalo, čím je pro něj inspirativní 
  • ve zpětné vazbě využívá vlastní zkušenosti z interpretace a tvorby 
  • při formulování zpětné vazby se opírá o učitelem formulovaná kritéria vztahující se k charakteru tvorby a interpretace, používá základní pojmy

Očekávané výsledky učení